Inloggen

preview

Agenda

Donderdag 24 maart: Juf Marjolijn werkt in groep 5.

Vrijdag 25 maart: Juf Mariska werkt in groep 5.

Maandag 28 maart: Start van het gezamenlijke schoolthema!

Dinsdag 29 maart: Lesvrije middag, de leerlingen zijn vanaf 12.15u vrij.

 

Wereldoriëntatie

De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen zich breed ontwikkelen.

Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en de wereldoriënterende vakken daaraan bij.

 

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor de kennisgebieden: natuur en techniek, ruimte (aardrijkskunde) en tijd (geschiedenis). Ook kunstzinnige oriëntatie en burgerschap kunnen hierbij horen.

 

De inspectie ziet dat veel scholen de kwaliteit van het wereldoriëntatieonderwijs willen verbeteren. Ook het team van De Singel wil dit graag.


Verbeteren van de kwaliteit van het wereldoriëntatieonderwijs is een breed terrein.
Scholen kunnen daarbij verschillende invalshoeken kiezen, hieronder ziet u de invalshoeken die wij op De Singel belangrijk vinden:


1. realiseren van een doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8.

Net als bij taal en rekenen is het ook bij wereldoriëntatie belangrijk te zorgen voor een
doorgaande lijn in het aanbod van groep 1 tot en met groep 8


2. zorgen voor samenhang in het leerstofaanbod. 

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Om daarbij aan te sluiten, lijkt het voor de
hand te liggen om inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en in
samenhang aan te bieden. Door samenhang met de andere vakgebieden aan te brengen,
leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen
heen. 

Samenhang kan gezocht worden binnen de domeinen van wereldoriëntatie: natuur en
techniek, ruimte en tijd. Daarnaast kan er ook samenhang zijn met de andere vakgebieden:
taal, rekenen en kunstzinnige oriëntatie.


3. integreren van wereldoriëntatie en taalontwikkeling.

Activiteiten zoals teksten lezen, informatie opzoeken op internet en leergesprekken
voeren, doen een beroep op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden van leerlingen.
Kennis wordt via taal overgebracht en verworven. Vooral taalzwakke leerlingen en
leerlingen voor wie Nederlands niet de thuistaal is, lopen het risico dat ze de leerstof van
wereldoriëntatie niet begrijpen omdat taal een obstakel vormt.
Samenhang aanbrengen tussen taal en andere leergebieden loont. Want door bij de
wereldoriënterende vakken aandacht te besteden aan talige aspecten, steken leerlingen
meer op van wereldoriëntatie én van taal: kennisontwikkeling en taalontwikkeling gaan
hand in hand. Leraren kunnen ervoor zorgen dat leerlingen in praktijk brengen wat ze in
de taal- en leeslessen hebben geleerd. Dat helpt de leerlingen om greep te krijgen op de
leerstof. Er zijn vier taalonderdelen die leraren in de lessen wereldoriëntatie kunnen
inbouwen: woordenschat, lezen, mondelinge taalvaardigheden en schrijven (stellen).


4. vormgeven van inspirerende en activerende lessen.

Leraren spelen een belangrijke rol als hun leerlingen de wereld gaan ontdekken.
De nieuwsgierigheid en het enthousiasme van leerlingen voor de domeinen van wereldoriëntatie is vaak groot. Leerlingen weten vaak al veel van onderwerpen die hen interesseren.
Wereldoriëntatie biedt alle kansen samen met de leerlingen op onderzoek te gaan.
Het didactisch repertoire van de leraar hierbij is dan ook heel divers. Op sommige
momenten zal de leraar ervoor kiezen een onderwerp toe te lichten, maar daarnaast zal
de leraar er vooral op gericht zijn de leerlingen te leren hoe zij zelf vragen kunnen stellen,
informatie kunnen verzamelen en verwerken. Afwisselende en activerende werkvormen,
waarbij de leerlingen ook samenwerken, passen hierbij. Het is daarnaast belangrijk dat de
leeromgeving het leren uitlokt en ondersteunt. Wereldoriëntatie is bij uitstek het
vakgebied voor ‘aanschouwelijk’ en concreet onderwijs bijvoorbeeld een themahoek,
kaart, tijdlijn, wandplaat met vogels of opstelling in de klas over draaiing van tandwielen.


5. zicht krijgen op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerlingen.

Om zicht te krijgen op de vorderingen van de leerlingen zijn er naast of in plaats van de
methodetoetsen meer mogelijkheden. Producten van leerlingen zijn ook informatief.
Deze kunnen verzameld worden in een portfolio. Belangrijk hierbij is dat het vooraf
duidelijk is aan welke kwaliteitscriteria deze moeten voldoen. Niet alleen de leraar is
degene die evalueert. Ook leerlingen kunnen zichzelf en medeleerlingen evalueren.
Door daarbij steeds een relatie te leggen met het doel helpt dat de resultaten te verbeteren.
Ten slotte vraagt de evaluatie van de kerndoelen die met vaardigheden te maken hebben de
aandacht. Het gaat dan om het leren omgaan met kaart en atlas, het gebruiken van
historische bronnen, onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen en
om het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oplossingen voor technische problemen. 

 

Het team van De Singel krijgt in de komende weken 2 presentaties van methodes voor wereldoriëntatie.

Aan de hand van de invalshoeken kijken we naar deze methodes en bepalen we welke methode er het best bij onze school past.

Natuurlijk is het ook belangrijk wat de leerlingen van deze methode vinden, daarom zullen wij deze methode ook uitproberen in de school.

Pas als we alles hebben bekeken en geprobeerd nemen we een beslissing over de nieuwe methode.

 

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied!

 

Reizen rond de wereld

Reis rond de wereld vector illustratie. Illustration of vervoer - 40467786

Op maandag 28 maart begint het schoolbrede thema ‘Reizen rond de wereld’.

In dit thema ontdekken wij (verre) landen, leren we over culturen, natuurverschijnselen en wereldwonderen. 

 

Op maandag openen wij het thema met het lied Hallo Wereld van Kinderen voor Kinderen. In de groepen beginnen we met spelletjes over landen, daarna wordt er een verhaal voorgelezen over een land. Aan de hand van dit verhaal gaan alle leerlingen een ansichtkaartje schrijven (of tekening maken).

Elke klas maakt een poster met deze ansichtkaarten en hangt dit op de gang.

 

De volgende dagen van het schoolbrede thema wordt er in alle groepen gewerkt over landen, ook zullen er uitstapjes gemaakt worden bv naar een museum. Wilt u helpen met het begeleiden van een uitstapje? Geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.

 

Hoe we het thema afsluiten blijft nog een verrassing!

 

Oekraïne 

Ook op De Singel willen wij iets betekenen voor alle mensen in Oekraïne.

 

We sluiten ons aan bij de actie:

Leiden for Ukraine

 

In alle groepen komt vanaf woensdag 22 maart een doos te staan, in deze doos kunnen we allerlei spullen stoppen die de mensen daar nodig hebben. Deze doos blijft staan tot en met donderdag 31 maart.

We brengen de spullen naar  Fit for Free Leiden Groenoord, Willem de Zwijgerlaan 2. Zij zorgen dan dat de spullen op de juiste plek terechtkomen.

 

Deze spullen zijn nodig:

  • Handdoeken.
  • Verbandmiddelen zoals pleisters, rolletjes verband etc.
  • Toiletartikelen, waaronder luiers, shampoo, tandpasta en tandenborstels, zeep etc.
  •  Batterijen en powerbanks.
  • Opladers.
  • Slaapzakken, dekens etc.

Verbandtrommel A complete navulling - Drogisterij online | BESLIST.nl |  Ruim assortiment

We hopen op volle dozen. Doet u ook mee?